NGƯỠNG MỘ

“Có con người như chân lý sinh ra”
Có con người như trời đã cho ta
Đó là thầy ParkHang – Seo tài ba
Mới mấy tháng thầy làm huấn luyện
Mà U23 Việt Nam đã giải nhì châu Á.

                         2/ 9/ 2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search