TỰ BẠCH

Năm ngoái tám mươi chửa thấy già
Năm nay tám mốt khỏe thêm ra
Pháp luân công tập ngày hai buổi
Chắc thọ trên trăm, các bạn à!

                    2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search