TÔI MONG

“Trời còn mới có hôm nay” (1)

Cảm ơn bạn tặng sạch này – tôi mong (2)

Sách dầy hơn sáu trăm trang

Giấy tốt in đẹp – đọc – càng yêu hơn 

Yêu Bác đẹp – tấm lòng son 

Tin dân, yêu Đảng – Bác còn đang lo 

Đốt lò cho cháy thật to

Thiêu giặc tham nhũng không chừa một ai

Thu hút đồng chí đức – tài

Tiến theo đường Bác – đêm ngày “Bác mong” .

Thuận ý Đảng- hợp lòng dân 

Việt Nam nhất định hùng cường tiến xa .

Chú thích:

(1): Câu thơ Kiều –Nguyễn Du

(2):Đó là cuốn sách “ Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế” – Do báo Nhân Dân tuyển chọn, nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật cấp phép. Sách nhà nước đặt hàng, in 8.000 cuốn – nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2019.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search