NHỚ BÁC HỒ

Thiên tài gắn với thiên tâm

Cả đời vì nước vì dân quên mình

Bác ơi! Bác Hồ Chí Minh

Ngàn đời sau vẫn lung linh sử vàng.

                                    Hà Nội, 2/ 9/ 2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search