ĐÁNH – ĐÀM

Hiểu thế nào là bạn là thù?
Nghìn năm mưu lược – Bậc Giáo sư
Việc làm, lời nói… Ta tự biết
Thời gian thử thách,thực và hư

Đối nội cũng là để đối ngoại
Đối ngoại cũng vì Nước, vì Dân
Lợi ích Quốc gia là trên hết
Đánh – Đàm
Dấu ấn tự ngàn xưa

                 2/ 7/ 2020

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search