CON TRAI TÔI

“Đại Việt thiên thu bảo” (1)

Giang sơn hùng vĩ linh

“Đoàn kết đại đoàn kết 

Thành công đại thành công” (2) 

Nhớ Vũ Khiêu anh hùng 

Ơn Bác Hồ vĩ đại.

Ngũ thập mừng con trai

Hoàng Sơn thơm Na Mít (3)

Đỗ tộc Lan Dung tặng 

Vạn Phúc mãi mãi ghi .(4)

Chú thích:

  1. và (2): Danh ngôn của Vũ Khiêu (1); Lời dạy của Bác Hồ (2)

Tác giả có ý khích lệ con trai Đỗ Hoàng Sơn nhân ngày sinh thứ 50  (4/12/2018)

 (3): Đó là tên gọi thân mật của 2 cháu nội Đỗ Hoàng Long và Đỗ Hoàng Minh

(4) : Đó là quê lụa Hà Đông, quê nội của tác giả

Ngày 04/12/2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search