CHÚC MỪNG CON TRAI

Mừng trưởng nam Ngũ thập
Hoàng Sơn – thơm Mít, Na(*)
Con cháu đều thành đạt
Rạng danh Đỗ tộc nhà.

(*) Hoàng Sơn: Con trai cả
Na – Cháu đích tôn (Tên thân mật)
Mít – Em trai Na (Tên thân mật)

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search