BÊN TƯỢNG ĐÀI ĐỨC ÔNG

Phía trước ông là Biển Đông Tổ quốc

Phía sau ông là dân nước Anh hùng

Kẻ thù truyền kiếp ngàn năm vẫn khiếp

Không dám đến đây vì có Đức Ông 

Đền Cửa ông Quảng Ninh 24/10/2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search