BÁC TRỌNG

Người đốt lò vĩ đại 

Đang phất cao cờ hồng

Bắc Trung Nam đoàn kết 

Tiêu diệt giặc nội sâm 

Bác yêu Đảng, tin dân

Hiểu lịch sử dân tộc 

“Có dân là có tất”

Ôi Việt Nam ! Bác Trọng . 

Ngày 02/09/2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search