THẦY NÀO TỚ ĐÓ

Đã ngu không biết ngu đâu 

Hậu quả cứ kẻ đứng đầu mà truy

Tớ mà dại thì loại đi

Làm thầy thằng dại khác gì ngu lâu

Làm tớ thắng khôn – khôn mau 

Làm tớ thằng dại khổ đau phí đời 

Cầu cho thiên hạ nơi nơi 

Khôn thầy, khôn tớ đẹp đôi vẹn tròn. 

Chú thích

(1 ) Nhân đọc bài “Quân sư quạt mo” ngày 2/3/2019 của  PGS.TS Phạm Văn Tình Phó CT  Tổng thư ký Hội ngôn ngữ học Việt Nam (viết) sau khi Hội nghị thưởng đỉnh  Mỹ – Triều Tiên họp trong 2 ngày 27,28/2/2019 tại Hà Nội không thành công.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search