“NA” – ĐÍCH TÔN

Hai ông cháu cùng tuổi Mậu Dần
Cháu ẩn tuổi ông sáu mươi xuân
Các cụ dạy, đấy là điểm tốt
Đôi Mậu Dần tương hợp muôn phần.

Thế đấy, đích tôn “Na”(1) của tôi
Đích zen họ Đỗ Phúc(2) nhiều đời
Hà Đông quê lụa bên sông Nhuệ
Truyền thống anh hùng(3) gương sáng soi.

Thế đấy đích tôn “Na” của tôi
Noi gương bố mẹ (4) để nên người

Những năm học trường Am(5) đều giỏi
Năm nay đại học tại Mỹ rồi.

Thế đấy cháu tôi tiếp zen truyền
Đêm ngày phấn đấu quyết vươn lên
Rạng danh dòng tộc nêu gương sáng
Truyền thống cha ông mãi vững bền.

                        HN, 5/ 5/ 2016

1 – Tên thật Đỗ Hoàng Long

2 – cụ Tổ Đỗ Phúc Khoa
3 – Vạn Phúc, Hà Đông danh hiệu AH LLVTND.
4 – Bố mẹ học vị cao, thành đạt
5 – Trường Am tec đam – Hà Nội

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search