NA – ĐÍCH TÔN CỦA TÔI

Hai ông cháu cùng tuổi Mậu Dần 

Cháu ẩn tuổi ông sáu mươi năm 

Các cụ bảo đấy là điềm tốt 

Hai tuổi Mậu Dần tương hợp nhau .

Thế đấy đích tôn Na của tôi  (1)

Đích zen họ Đỗ Phúc nhiều đời (2)

Hà Đông quê lụa bên sông Nhuệ 

Truyền thống anh hùng gương sáng soi. (3)

Thế đấy đích tôn Na của tôi 

Noi gương bố mẹ để nên người (4)

Những năm học trường Am đều giỏi (5)

Năm nay đại học tại Mỹ rồi . (6)

Thế đấy cháu tôi hiểu zen truyền 

Nên càng phấn đấu để vươn lên 

Zen truyền chỉ biết đem ca ngợi

Khác nào giống tốt để ngoài hiên.

Chú thích: 

(1):  Na: tên thân mật của Đỗ Hoàng Long 

(2): Cụ Tổ: Đỗ Phúc Hoa

(3): Vạn Phúc quê lụa Hà Đông, đơn vị AHLLVTND nơi Bác Hồ đã ở 16 ngày và viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946

(4): Bố mẹ Na đều có học vị cao và thành đạt 

(5): Na những năm học trường Am đều là học sinh giỏi toàn diện và giành 1 số giải thưởng Toán Anh trong nước và quốc tế .

(6): Na sinh ngày 05/05/1998 (Mậu Dần ), sang học Đại học ở Mỹ 8/2016.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search