BỘ BA

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”
Rét thế ba ông vẫn gặp nhau
Cả chiều thứ bẩy cuối cùng ấy
Đi vào lịch sử nhất ba ông
Ông chủ nhà 36 Hàng Chuối
Mời hai ông ra quán cho ngông
Đã bị khước từ bảo rằng vội
Họ tranh nhau mọi chuyện mây rồng
Thế rồi việc đến thì phải đến
Giật mình đã thấy trời tối om
Cả ba ông đều là người nể vợ
Ôm nhau cười tạm biệt – Mưa – Rét – Xoàng!

                  30/ 12/ 2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search